Proces

In dit overzicht is een volledige traject van een exterieur-opgave weergegeven. Stap voor stap wordt uitgelegd wat u kunt verwachten. Naast dit stappen plan overzicht kunt ook het Handboek Bassie downloaden. Hierin wordt het proces nog verder in detail uitgelegd.

Consult

Het eerste gesprek is altijd gratis, vrijblijvend en informatief. In het eerste gesprek worden de wensen van de opdrachtgever besproken en wordt er uitgelegd hoe Bassie de opdrachtgever van dienst kan zijn. 

 • GESPREK OP KANTOOR OF DIGITAAL
 • OFFERTE OPSTELLEN

Orientatie

Nieuwbouw - Voordat een project begint toetsen wij de haalbaarheid van het project. De haalbaarheid begint bij het bekijken van de mogelijkheden binnen of buiten de vergunningsplicht. Daarna bekijken wij de welstandscriteria om te bepalen waar het ontwerp binnen de kaders van de locatie aan dient te voldoen. De wensen van de opdrachtgever worden zorgvuldig besproken en samengevoegd in een programma van eisen (PvE). Bij het opstellen van het PvE wordt de financiele haalbaarheid met het beschikbare budget vergeleken. Aan het eind van de eerste fase hebben we een duidelijk begin punt om een krachtig en sterk project te ontwerpen. 

Bestaande bouw - De benadering voor een bestaand gebouw is gelijk als bij nieuwbouw, enkel de bestaande bouw vergt een diepere analyse. Bij renovatie of verbouwing van een bestaand object wordt er een SWAT analyse gemaakt van het pand. Uit de analyse blijkt waar de mogelijkheden, kansen en gevaren liggen binnen het plan. De uitkomst is een belangrijke input bij het opstellen van het programma van eisen.

 • BOUWKUNDIGE ANALYSE
 • BOUWKOSTEN ANALYSE
 • BESTEMMINGSPLAN ANALYSE
 • VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN ANALYSE
 • INTEKENEN & INMETEN BESTAAND
 • BESTAAND & NIEUW

Ontwerp

Na het opstellen van het PvE begint het ontwerpproces. Het ontwerpproces is opgedeeld in drie fasen, respectievelijk structuur-, voor- en definitief ontwerp. Oftewel van de eerste schetsen tot een concreet ontwerp. Elke stap heeft een andere functie om tot een samenhangend ontwerp te komen. De 3 fasen zijn hiernaast weergegeven. Door er op te klikken krijgt u meer informatie per fase.

 • STRUCTUURONTWERP (SO)
 • RUIMTELIJK ONTWERP (VO)
 • BOUWKUNDIG ONTWERP (DO)

Structuurontwerp (SO)

Het structuurontwerp is de eerste stap van het ontwerptraject, ook wel de trechterfase genoemd. Het doel van deze fase is om de mogelijkheden van het vraagstuk in kaart te brengen, en de consequenties daarvan. De input vanuit de Orienatie & Consult fase worden hierin als basis gebruikt. De lijnen worden bepaald op afmetingen, orientatie van de zon, de indeling, de ruimtelijke relatie, de materialisatie, de verschijningsvorm, etc. Indien de hoofdlijnen van het ontwerp duidelijk zijn, dan is het mogelijk om het ontwerp vanaf de VO-fase te starten.

 • Moodboard & Concept
 • Variantenstudie
 • 3D Schetsen

Ruimtelijk Ontwerp (VO)

Het voorontwerp is de fase waarin het ontwerp Ruimtelijk wordt ontworpen. De ruimtelijke verschijningsvorm wordt uitgewerkt materialen, kleuren, afwerkingen, etc. In het ontwerp zijn zichtlijnen, lichtinval, beleving, aansluiting op het bestaande en/of omgeving het thema. Het ontwerp wordt in grote lijnen duidelijk op het gebied van indeling, maatvoering, ontsluiting, en ruimtelijke verschijning.

 • 2D PLATTEGRONDEN (1:100)
 • 2D GEVELS (1:100)
 • 2D DOORSNEDEN (1:100)
 • 3D VISUALISATIES
 • Energieconcept
 • Zonnestudie 
 • Vooroverleg met gemeente (o)

Bouwkundig Ontwerp (DO)

Na het ruimtelijke ontwerp is het tijd om het ontwerp bouwkundig uit te werken. Deze fase wordt ook wel het Definitief Ontwerp genoemd. In deze fase worden de definitieve keuzes gemaakt met betrekking tot bouwtechniek, isolatie en detaillering. De constructeur en installateur worden (eventueel) bij het project betrokken. Definitieve keuzes worden gemaakt in materialen, kleuren, afwerkingen en detaillering. Met deze tekeningen kan de aannemer de bouw starten. Tevens zijn de tekeningen te gebruiken voor de vergunningsaanvraag. 

 • 2D PLATTEGRONDEN (1:100)
 • 2D GEVELS (1:100)
 • 2D DOORSNEDEN (1:100)
 • 2D PRINCIPE DETAILS (1:10)
 • 3D VISUALISATIES
 • Materiaalstaat
 • Constructie
 • BENG - energieprestatie
 • Financiele haalbaarheid

Omgevingsvergunning (OV)

Het ontwerp is nu zo ver gevorderd dat het gereed is om in te dienen bij de gemeente. De tekeningen voor de vergunningen worden opgemaakt op basis van het definitief ontwerp. Het indienen van de vergunning wordt verzorgd, hiervoor dient de opdrachtgever Bassie Architectuur te machtigen. De opdrachtgever blijft op deze manier hoofdaanvrager en geinformeerd gedurende het traject. De tekeningen van het definitief ontwerp worden voorzien van extra informatie mbt de vergunningsaanvraag en op een layout geplaatst volgens de gestelde eisen. De benodigde externe informatie, BENG, grondonderzoek, asbest, etc, wordt verzameld, en bij de vergunningsaanvraag bijgevoegd. Indien deze niet beschikbaar zijn worden deze bij externe partijen opgevraagd en/of opdrachtgegeven om de onderzoeken uit te voeren.

 • OPMAKEN VERGUNNINGSTEKENINGEN EN -DOCUMENTEN
 • INDIENEN VERGUNNING NAMENS OPDRACHTGEVER
 • CONTACT MET GEMEENTE OVER DE VERGUNNING
 • VERGAREN/VERZAMELEN DOCUMENTEN
 • SLOOPMELDING

Technisch Ontwerp (TO)

Het doel van het technisch ontwerp is de bouwtekeningen van het Definitief Ontwerp verder uitwerken en voorzien van meer informatie. Dit zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid komt bij de offerte-uitvraag richting de aannemer. De tekeningen worden voorzien van exacte maatvoering, informatie en detail. De 2D tekeningen worden voorzien van de benodigde informatie, en een werkbare schaal voor meer duidelijkheid. Het aantal te produceren tekeningen hangt af van het project. De tekeningen worden overzichtelijk geplaatst op overzichtstekeningen. De schaal van de tekening is afhankelijk van het type project. Badkamers, keuken, toiletten, verlaagde plafonds en inbouwkasten worden op een schaal (1:20) uitgewerkt. Verblijfsruimten op een schaal (1:50). Een bouwkundige omschrijving (bestek) wordt opgesteld waarin het interieur project via de STABUstructuur wordt opgebouwd. In de omschrijving worden alle onderdelen van het ontwerp overzichtelijk benoemd. Dit geeft de aannemer inzicht in het totale project, en alle informatie/onderdelen. De werkomschrijving en het tekenwerk worden afhankelijk van elkaar opgesteld. De verwijzingen in het tekenwerk zijn terug te vinden in de bouwkundige omschrijving.

 • 2D PLATTEGRONDEN (1:50)
 • 2D GEVELS (1:50)
 • 2D DOORSNEDEN (1:50)
 • 2D FRAGEMENTEN (1:20)
 • 2D DETAILS (1:5)
 • BESTEK (WERKOMSCHRIJVING)
 • EINDCALCULATIE

Aannemerselectie

In de aannemersselectie fase wordt er opzoek gegaan naar de juiste aannemer voor het project. Het begint bij het selecteren van de aannemers. De aannemers kunnen aangedragen worden door de opdrachtgever, of wij dragen aannemers aan. De aannemers die wij aandragen zijn aannemers waar wij eerder mee gewerkt hebben of aannemers die wij geselecteerd hebben uit de omgeving van het project. De aannemers worden op locatie uitgenodigd om het plan te bekijken, en vragen te stellen.

De ingekomen offertes worden met elkaar vergeleken. De offertes worden op volledigheid en prijs beoordeeld. De uitkomst van deze vergelijking wordt overzichtelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd voorzien van een advies.

Met de geselecteerde aannemer wordt de offerte vergeleken met de technische omschrijving van Bassie Architectuur B.V. Eventuele opvallende punten in de offerte van de aannemer worden voorgelegd aan de aannemer ter verduidelijking. Nadat de aannemer de offerte of heeft aangepast of verklaard wordt de onderhandeling over de definitieve prijs afgerond. De aannemer stelt de definitieve offerte beschikbaar aan de opdrachtgever. De opdrachtgever tekent voor de uit te voeren werkzaamheden van de aannemer.

De aannemer overhandigd zijn definitieve planning aan de opdrachtgever. Vanaf nu is het uitkijken
naar de start van de bouw.

 • UITNODIGEN AANNEMERS
 • OFFERTES VERGELIJKEN
 • BESPREKING OFFERTES
 • AANNEMINGSOVEREENKOMST

Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw bezoeken wij de bouwplaats regelmatig, overleggen met de aannemer tijdens bouwvergaderingen, sturen de aannemer aan waar nodig en voeren inspecties uit op het geleverde werk. Aanpassingen in het teknwerk en/of omschrijvingen worden dezelfde dag nog verwerkt zodat de bouw door gaat en binnen de tijdsplanning blijft. Wij bewaken de kwaliteit, de planning en de bouwkosten tijdens de bouw, en zorgen ervoor dat het ontwerp binnen de gestelde kaders wordt opgeleverd. Na de inspecties en bezoeken aan de bouwplaats worden de bevindingen gerapporteerd en met de opdrachtgever gecommuniceerd. 

De bouwbegeleiding wordt op basis van regie verrekend, volgens het gestelde uurtarief in de offerte. In het algemeen kan er rekening gehouden worden met 1 bezoek per 2 weken, gedurende de bouw. Één bezoek neemt 1 tot 3 uur in beslag.

 • CONTROLE OP DE BOUWPLAATS
 • CONTROLE PRODUCTIETEKENINGEN
 • OVERLEG MET DE AANNEMER
 • AANSTUREN VAN DE AANNEMER
 • RAPPORTAGE/TERUGKOPPELING

Oplevering

Aan het eind van het bouwproces wordt het project door ons op de bouw met de aannemer doorlopen. Hierbij worden alle aspecten nagelopen en afgevinkt op een lijst. Bij onvolkomenheden zal de aannemer de gelegenheid hebben om de punten aan te passen en bij te werken. Bij de definitieve oplevering dienen de punten door de aannemer aangepast en opgeleverd te worden waarbij de sleutel wordt overgedragen.

 • VOORSCHOUW
 • EINDSCHOUW

Handleiding.

In onze handleiding zijn alle stappen met betrekking tot het proces, wat een ontwerp is, hoe het honorarium is opgebouwd, wat u van ons kunt verwachten per stap en nog veel meer informatie terug te vinden. 

 

Bekijk de handleiding hier. 

 

Garage House

Pijnacker

Interesse?

Wanneer u een terugbelverzoek wilt sturen, laat dan uw naam en telefoonnummer achter. We bellen u zsm terug!