Proces & Diensten

 

Een ontwerptraject begint bij ons altijd met een gesprek om de lijnen van het project uit te zetten. Wij gaan opzoek naar de vraag achter de vraag, en zorgen voor een heldere start van elk project. De uitgangspunten vormen de basis voor het daarna te volgen proces. Het proces bij Bassie Architectuur is opgebouwd uit een ontwerp- en bouwfase, die elkaar in die volgorde opvolgen. De diensten die Bassie aanbiedt zijn altijd gelinkt aan de fasen van het proces. De fasen worden los van elkaar, alswel gecombineerd aangeboden. Voor volledige kwaliteitscontrole bij oplevering, begeleiden wij projecten van het begin tot eind. Dit betekent van de eerste schetsen, het ontwerp, het vergunningstraject tot de technische uitwerking. Daarnaast bieden we ondersteuning tijdens de selectie van de aannemer, en de begeleiding tijdens de bouw. Kortom, bij Bassie Architectuur kunt u voor elk vraagstuk en fase in het proces terecht. 

Ontwerp

Wij zijn architecten die ontwerpen. Een ontwerp is een interpretatie van de wensen & eisen van de opdrachtgever gebaseerd op ervaring en kennis van de architect. Ons doel is dus om een passend helder en eigentijds ontwerp te maken voor onze opdrachtgever, dat creatief, uniek, haalbaar en uitvoerbaar is. Tekeningen maken wij om te communiceren met de opdrachtgever, gemeente en aannemer. In elke fase van het traject wordt er meer informatie en verfijning toegevoegd aan het ontwerp. 

Nieuwbouw

Voordat een project begint toetsen wij de haalbaarheid van het project. De haalbaarheid begint bij het bekijken van de mogelijkheden binnen of buiten de vergunningsplicht. Daarna bekijken wij de welstandscriteria om te bepalen waar het ontwerp binnen de kaders van de locatie aan dient te voldoen. De wensen van de opdrachtgever worden zorgvuldig besproken en samengevoegd in een programma van eisen (PvE). Bij het opstellen van het PvE wordt de financiele haalbaarheid met het beschikbare budget vergeleken. Aan het eind van de eerste fase hebben we een duidelijk begin punt om een krachtig en sterk project te ontwerpen. 

Bestaande bouw

De benadering is gelijk als bij nieuwbouw, enkel de bestaande bouw vergt een diepere analyse. Bij renovatie of verbouwing van een bestaand object wordt er een SWAT analyse gemaakt van het pand. Uit de analyse blijkt waar de mogelijkheden, kansen en gevaren liggen binnen het plan. De uitkomst is een belangrijke input bij het opstellen van het programma van eisen.

Producten

 • Programma van Eisen
 • Haalbaarheidsstudie
 • SWAT-analyse

Na het opstellen van het PvE begint het ontwerpproces. Het ontwerpproces is opgedeeld in twee fasen, respectievelijk voorontwerp en definitief ontwerp. Oftewel van de eerste schetsen tot een concreet ontwerp. Wij hanteren hier de trechtermethode voor. 

In het voorontwerp wordt de eerste vertaalslag gemaakt van de gestelde wensen. Meerdere variantenstudies geven inzicht in de mogelijkheden binnen het project. Het geeft daarbij de mogelijkheid om het ontwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. In het voorontwerp worden er al keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid, energie, esthethiek. Binnen deze fasen is er ruimschoots de mogelijkheid om het ontwerp te veranderen. De varianten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd in 2D tekeningen en 3D visualisaties. Op basis van kengetallen worden de kosten van de varianten inzichtelijk gemaakt. Op basis van de keuzes van de opdrachtgever wordt er een definitief ontwerp vastgesteld. Het definitieve ontwerp wordt verder uitgewerkt op de gegeven input van de opdrachtgever. Het ontwerp wordt uitgewerkt op constructief en bouwkundig niveau. Het detailniveau wordt verhoogd waardoor het ontwerp concreter wordt. Op dit punt zijn alle keuzes gemaakt en is er een definitieve financiele onderbouwing voor de werkzaamheden.

 

Producten

 • Variantenstudie
 • Situatietekening - 1:200 - 1:500
 • 2D plattegronden - schaal 1:50 - 1:100
 • 2D doorsneden 
 • 2D gevelaanzichten
 • Principe details - 1:5 - 1:10
 • 3D visualisaties
 • 3D BimX model
 • Elektra- & verlichtingsplan
 • Kostencalculatie

Indien een omgevingsvergunning vereist is, dan wordt het ontwerp uitgewerkt in tekeningen en berekeningen tbv de omgevingsvergunning. Wij verzorgen het aanvraagtraject richting de gemeentelijke instanties. Daarbijhouden wij contact met de gemeentelijke instanties totdat de vergunning is verleend.

Producten

 • Tekeningen
 • Bouwbesluittoets
 • EPC-berekeningen
 • Onderbouwing Ontwerp tbv vergunning & welstand

Nadat de vergunning is verleend volgt de vertaling van het ontwerp richting de bouw. Het project wordt verder uitgewerkt in een technische omschrijving en tekeningen zodat aannemers precies weten wat de bedoeling is. De technische documenten worden in het aanbestedingsproces tevens gebruikt als contractstuk richting de aannemer. 

Producten

 • Situatietekening - 1:200 - 1:500
 • 2D plattegronden - schaal 1:50 - 1:100
 • 2D doorsneden 
 • 2D gevelaanzichten
 • Details - 1:5 - 1:10
 • Elektra- & verlichtingsplan
 • Technische Omschrijving
 • Kostencalculatie

Bouw

Na het ontwerp volgt de bouw van het ontwerp. Wij begeleiding de bouw van het project in zijn totaliteit, van de selectie van de aannemer, het bouwgereed maken, de directievoering tijdens de bouw en de oplevering als het project opgeleverd wordt. Op deze manier ontzorgen wij de opdrachtgever en ontstaat er controle op het eindresultaat.

De technische uitwerking zorgt voor de basis bij het selecteren van de aannemer. Voor het project worden door ons geschikte aannemers uitgenodigd om een offerte op te stellen. De aannemer zullen eerst langs komen om het project te bekijken en daarop volgend zullen ze hun offerte presenteren. De offertes worden met elkaar vergeleken. Daarop wordt een aannemer geselecteerd voor de volgende stap om de offerte te bespreken. De aannemer zal daarbij zijn planning presenteren. De keuze wordt gemaakt door de opdrachtgever.

Het project wordt met de aannemer van het begin tot het eind doorgenomen op hoofdlijnen en detailniveau voordat de bouw begint. De ontwerptekeningen worden verder uitgewerkt tot werktekeningen en voorzien van exacte maatvoering voor de uitvoering. De ontwerpen en/of adviezen van de bij de uitvoering van het project betrokken partijen wordt gecoordineerd en geintergreed in het ontwerp. In deze fase worden ook de tekeningen mbt componenten die buiten de bouwplaats vervaargd worden gemaakt, respectievelijk: kozijnstaten, traptekeningen, pref-fab elementen, etc.  Na goedkeuring door de aannemer en opdrachtgever wordt er aangevangen met de bouw volgens overeengekomen planning. 

Tijdens de bouw bezoeken wij de bouwplaats regelmatig, overleggen met de aannemer tijdens bouwvergaderingen, sturen de aannemer aan waar nodig en voeren inspecties uit op het geleverde werk. Aanpassingen in het teknwerk en/of omschrijvingen worden dezelfde dag nog verwerkt zodat de bouw door gaat en binnen de tijdsplanning blijft. Wij bewaken de kwaliteit, de planning en de bouwkosten tijdens de bouw, en zorgen ervoor dat het ontwerp binnen de gestelde kaders wordt opgeleverd. Na de inspecties en bezoeken aan de bouwplaats worden de bevindingen gerapporteerd en met de opdrachtgever gecommuniceerd. 

Aan het eind van het bouwproces wordt het project door ons op de bouw met de aannemer doorlopen. Hierbij worden alle aspecten nagelopen en afgevinkt op een lijst. Bij onvolkomenheden zal de aannemer de gelegenheid hebben om de punten aan te passen en bij te werken. Bij de definitieve oplevering dienen de punten door de aannemer aangepast en opgeleverd te worden waarbij de sleutel wordt overgedragen.